EduFéra

férově, citlivě, otevřeně

Aktéři*ky v genderově citlivém vzdělávání (→ mapa)

Amnesty International ČR

Kodaňská 1441/46 101 00 Praha 10 – Vršovice

Amnesty International ČR se lidskoprávnímu vzdělávání věnuje už více než deset let s cílem vytvářet kulturu ve společnosti založenou na respektu k lidským právům, ve které lidé tato práva brání a prosazují je pro všechny bez rozdílu.

web | www.amnesty.cz/vzdelavani
e-mail | jiri.bejcek@amnesty.cz

Beat Sexism, z.s

Praha

Nezisková organizace věnující se problematice sexismu ve společnosti. Cílem Beat Sexism je dokumentovat případy sexismu a vzdělávat společnost.

web | www.beatsexism.com
e-mail | info@beatsexism.com

Dagmar Krišová

Brno

Vede kurzy genderově citlivého vzdělávání na Pedagogické fakultě MU a působí jako metodička v organizaci Konsent.

Další informace: gendersensed.eu

web | ksop.ped.muni.cz
e-mail | dagmar.krisova@gmail.com

Dagmar Mega

Uherské hradiště

Působí jako lektorka a koučka pro osobnostní rozvoj, kariérové poradenství. Zaměřuje se na témata komunikace respektu a rovnosti, věnuje se také problematice inkluze osob se specifickými potřebami či jiným znevýhodněním.

web | www.akropolis-uh.cz/poradna-pro-genderovou-problematiku-a-sladovani-rodiny-a-prace
e-mail | dagmar.mega@poznej-sebe.cz

EKS, z.s.

Praha

Nezisková organizace věnující se tématu kariérového poradenství a vzdělávání.

web | www.ekscr.cz/
e-mail | eva.kavkova@ekskurzy.cz

F*éra, NESEHNUTÍ

Brno

Nevládní organizace s programem zaměřeným na genderově citlivé vzdělávání. Poskytuje workshopy, přednášky a informační materiály k tématům sexuální výchovy, prevence násilí, sexismu a dalších.

web | edufera.cz
e-mail | eva@nesehnuti.cz

Gender Studies

Praha

Nevládní nezisková organizace, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti.

web | genderstudies.cz
e-mail | marketa.stepanova@genderstudies.cz

Genderové informační centrum NORA

Brno

Organizace vzdělává žáky a žákyně v genderu, přičemž gender představuje jako průřezové téma:

  • v prevenci šikany
  • ve volbě povolání
  • v procesu začleňujícího jedince do spolčenosti

Vše nabízí i s přesahem k tématům romské menšiny. Organizace školí také vyučující a to v začleňování genderu do výuky.

web | www.gendernora.cz
e-mail | eva.lukesova@gendernora.cz

Konsent

Praha

Nezisková organizace věnující se prevenci sexuálního násilí a obtěžování.

web | konsent.cz
e-mail | johanna@konsent.cz

Kristýna Pešáková a Lucie Čechovská

Brno

Lektorky se tématem genderově citlivého vzdělávání a prevencí násilí zabývají řadu let. Jsou spoluautorkami metodických šanonů NESEHNUTÍ Školka pro mě: Jak si užít školku zábavně a citlivě (1,2). Ve spolupráci s Národním ústavem vzdělávání i MPSV realizovaly webináře pro pečující osoby zaměřené na genderově citlivé vzdělávání. Přednáší na VŠ a lektorují workshopy na základních a středních školách. Aktuálně se zaměřují na spolupráci s pečujícími osobami v mateřských školách a dětských skupinách. Dlouhodobě se podílí na vývoji metodických materiálů a systémových změnách v oblasti genderově citlivého vzdělávání. Kristýna Pešáková byla členkou pracovní skupiny Muži a rovnost žen a mužů při Úřadu vlády ČR, kde se zabývala tématem násilí. Lucie Čechovská dlouhodobě spolupracovala s rodinami a dětmi ohroženými sociálním vyloučením a podílela se na podpoře inkluzivního vzdělávání v ČR.

web | ...
e-mail | cechovska.luci@gmail.com

Lucie Jarkovská

Brno

Vede kurzy genderově citlivého vzdělávání na Pedagogické fakultě MU, působí jako lektorka genderově citlivého vzdělávání a sexuální výchovy pro vyučující. Výzkumně se věnuje genderovým i jiným nerovnostem ve vzdělávání a tématu děti a sexualita. Napsala knihu Gender před tabulí. Téma genderu popularizuje skrze stand-up v Duu docentky.

web | iviv.ped.muni.cz/
e-mail | jarkovsk@mail.muni.cz

Lucie Obrovská

Brno

Zabývá se problematikou ochrany lidských práv, rovnosti ve vzdělávání, specifiky vzdělávání znevýhodněných dětí. Má zkušenosti z nevládního sektoru, nyní pracuje v Kanceláři veřejného ochránce práv. Věnuje se lektorské činnosti v oblasti ochrany před diskriminací, inkluze a školského práva. Podílí se na projektu zaměřeném na rovné odměňování žen a mužů v zaměstnaneckém poměru.

web | bez webových stránek
e-mail | ObrovskaLucie@seznam.cz

OF EQUALITY

Praha

Momentálně nabízíme krátké semináře pro střední školy na téma Věda genderovou optikou, Povolání a práce genderovou optikou, Genderové předsudky a kritické myšlení. Zároveň nabízíme personálu škol a jejich vedení workshopy na práci s genderovými předsudky a konzultace k senzitivní komunikaci ve škole.

web | www.ofequality.com/
e-mail | info@ofequality.com

proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí

Praha

Nezisková organizace aktivní v tématu domácí/sexuální/genderově podmíněné násilí.

web | www.profem.cz
e-mail | eva.michalkova@profem.cz

Prostor pro rodinu

Praha

Nezisková organizace zaměřující se na vzdělávání pečujících a na péči o děti

web | www.prostorprorodinu.cz
e-mail | nedelova@prostorprorodinu.cz

SdruŽeny

Brno

Neformální feministický kolektiv, který organizuje a zapojuje se do různých typů akcí od promítání feministických filmů až po akce občanské neposlušnosti. Hlásí se k intersekcionálnímu feminismu.

web | www.sdruzeny.org
e-mail | sdruzeny@gmail.com

Transparent z.s.

Praha

Transparent vytváří prostor pro setkávání, organizuje podpůrné skupiny a nabízí trans a nebinárním lidem potřebné poradenství. Šíří povědomí o trans problematice formou prezentací a spolupracuje s médii a veřejností na budování pozitivního a nezkresleného obrazu trans lidí a jejich životů.

web | www.jsmetransparent.cz
e-mail | info@transparentprague.cz

Vít Kolek

Olomouc

Na Ústavu cizích jazyků PdF UP vede kurzy k genderovým aspektům v jazyce a při výuce.

web | gekcr.cz/members/vitkolek/
e-mail | vit.kolek@upol.cz KolekVit@seznam.cz

Česká středoškolská unie

Praha

Česká středoškolská unie je nezávislým spolkem hájícím a prosazujícím zájmy a práva středoškoláků na celostátní úrovni.

web | stredoskolskaunie.cz/
e-mail | kletochova@stredoskolskaunie.cz