EduFéra

férově, citlivě, otevřeně

Nabídka materiálů

Dle věku: #MŠ #ZŠ #SŠ #Dospělí

Nebojme se genderově citlivého vzdělávání

#SŠ #Dospělí #ZŠ #prevence_násilí

Školní prostředí a vzdělávací systém hrají významnou roli ve formování osobnosti člověka. Je proto důležité, aby i osoby působící ve formálním a neformálním vzdělávání podporovaly a aktivně rozvíjely potenciál všech studujících, a to bez ohledu na jejich genderovou identitu. K tomu dopomáhá tato krátká brožura informující o genderově citlivém vzdělávání a jeho cíli. Vznik publikace podpořila Rada vlády pro rovnost žen a mužů a Úřad vlády v rámci programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů na rok 2022.

Program Genderové stereotypy, média a reklama

#média #kyberšikana #ZŠ #SŠ

Program zahrnuje sérii čtyř tematických bloků v celkové délce 16 vyučovacích hodin, ve kterých jsou studující uvedeni do tématu genderové rovnosti, seznámí se se základními pojmy (společenské role a normy, sociální instituce, gender, genderové stereotypy, diskriminace, rovné příležitosti, dvojí standard, sexismus ad.), souvislostmi a východisky. Důležitým výstupem programu jsou osvojené metody překonávání negativních vlivů genderových stereotypů v každodenním životě studujících. V první části se studující seznámí s pojmem společenská role, normy a instituce.

Program Zdravé partnerské vztahy bez násilí

#prevence_násilí #sexuální_výchova #SŠ #ZŠ

Program Zdravé partnerské vztahy bez násilí je prevencí závažného problému – genderově podmíněného násilí. Zaměřuje se proto na mezilidské, a zejména partnerské vztahy, důležitost komunikace a vzájemného respektu v rámci partnerství, respekt k různým identitám, schopnost rozpoznat násilí a vyhledat pomoc. Program je určen pro střední školy a gymnázia a 8. a 9. třídy základních škol. Program vznikl v rámci projektu Schools of Equality podpořeného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Vzdělávací program: Rovnost a participace

#SŠ #ZŠ

Program Rovnost a participace se soustředí na posilování aktivního občanství a kompetencí k utváření demokratické kultury. Zaměřuje se na kultivaci kompetencí směřujících k odhalování nerovností a schopnosti dané nerovnosti řešit s ohledem na inkluzivitu, rovnost a respekt k celé komunitě. Program čerpá z participativních metod a nenásilné komunikace, což studující vede k sebevědomému postoji s respektem k ostatním a odvaze vytvářet společnost tyto hodnoty respektující.

Školka pro mě

#MŠ #prevence_násilí #práce_s_emocemi #identity #tělo

Pro koho je materiál určen: Předškolní děti Školka pro mě aneb Jak si užít školku zábavně a citlivě je ucelený materiál určený pro práci učitelek a učitelů a pečujících osob v mateřských školách, dětských skupinách a obdobných zařízeních předškolního vzdělávání. Je výsledkem více než roční práce NESEHNUTÍ. Předcházely mu stáže v zahraničí a konzultace s řadou zahraničních organizací, přenášení dobré praxe do českého prostředí i testování samotných aktivit s dětmi. Reaguje na témata, která jsme diskutovali s rodiči i na potřeby z praxe školek, které jsme sesbíraly*i.

Školka pro mě - emoce

#práce_s_emocemi #MŠ

Téma emočního prožívání je vhodné s dětmi otevírat již od útlého věku nejen proto, aby dokázaly své emoce lépe popisovat a zpracovávat, aby rozvíjely svou emoční inteligenci nebo aby se nebály říci si o pomoc, ale také proto, aby dokázaly rozeznat hrozbu násilí či zneužití včas a mohly se obrátit na osobu, které důvěřují. V této publikaci tak naleznete jak teorii práce s emocemi u předškolních dětí, tak několik praktických aktivit včetně karet znázorňující různé emoce.

Školka pro mě - identity

#MŠ #identity

Lidská různorodost je v každodenním životě samozřejmou a nezbytnou podmínkou pro soužití společnosti. Tato skutečnost se zároveň odráží i v klimatu jednotlivých škol a tříd, jelikož „heterogenita žáků je jednou z nezměnitelných podmínek školy“. Různorodost tohoto prostředí se může projevovat v několika aspektech, jako je například pohlaví, temperament, mateřský jazyk, náboženství, národnost, výkon či věk. Vznik publikace podpořila Rada vlády pro rovnost žen a mužů a Úřad vlády v rámci programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů na rok 2022.

Školka pro mě - tělo

#MŠ #prevence_násilí #tělo

Děti by již v raném věku měly být obeznámeny s koncepty soukromí a hranic, které se vážou k jejich tělu. Pokud jsou schopny popisovat vlastní tělo, otevřeně o něm mluvit, umí dát najevo, koho chtějí, a koho nechtějí ve své blízkosti, bude pro ně vymezení vlastních hranic mnohem snazší. Ve chvíli, kdy se dostanou do situace, kdy se jich někdo dotýká nevhodným způsobem nebo jen tak, že se jim to nelíbí, budou děti schopny vyhledat pomoc a přesně popsat, co se jim stalo.

Školka pro mě 2

#MŠ #prevence_násilí

Školka pro mě: jak si užít školku zábavně a ciltivě 2 z dílny NESEHNUTÍ je jedinečný materiál věnovaný předškolnímu vzdělávání v tématu tělesného bezpečí, tématu velmi významnému v procesu utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému. Šanon je plný praktických nápadů na aktivity, které mohou pomoci budovat a posilovat schopnost dětí chránit své osobní soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými. Jde o důležitý prvek v prevenci násilí.