EduFéra

férově, citlivě, otevřeně

Program Genderové stereotypy, média a reklama

#média #kyberšikana #ZŠ #SŠ

Program zahrnuje sérii čtyř tematických bloků v celkové délce 16 vyučovacích hodin, ve kterých jsou studující uvedeni do tématu genderové rovnosti, seznámí se se základními pojmy (společenské role a normy, sociální instituce, gender, genderové stereotypy, diskriminace, rovné příležitosti, dvojí standard, sexismus ad.), souvislostmi a východisky. Důležitým výstupem programu jsou osvojené metody překonávání negativních vlivů genderových stereotypů v každodenním životě studujících.

V první části se studující seznámí s pojmem společenská role, normy a instituce. V druhé části jsou uvedeni do tématu médií a genderových stereotypů na příkladu sexistických reklam. Genderové stereotypy jsou vysvětleny na praktických příkladech reklam a dalších mediálních obsazích. V třetí části programu studující prozkoumají důsledky stereotypní reprezentace žen a mužů v médiích a reklamě (nejenom) pro jejich každodenní život. Ve čtvrté části aplikují znalosti získané v předchozích blocích do tvorby vlastního mediálního výstupu, který reflektuje některý z genderových stereotypů ve společnosti.

Program vznikl v rámci projektu Schools of Equality podpořeného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Stáhnout materiál (.pdf)