EduFéra

férově, citlivě, otevřeně

#SŠ materiály

Nebojme se genderově citlivého vzdělávání

#SŠ #Dospělí #ZŠ #prevence_násilí

Školní prostředí a vzdělávací systém hrají významnou roli ve formování osobnosti člověka. Je proto důležité, aby i osoby působící ve formálním a neformálním vzdělávání podporovaly a aktivně rozvíjely potenciál všech studujících, a to bez ohledu na jejich genderovou identitu. K tomu dopomáhá tato krátká brožura informující o genderově citlivém vzdělávání a jeho cíli. Vznik publikace podpořila Rada vlády pro rovnost žen a mužů a Úřad vlády v rámci programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů na rok 2022.

Program Genderové stereotypy, média a reklama

#média #kyberšikana #ZŠ #SŠ

Program zahrnuje sérii čtyř tematických bloků v celkové délce 16 vyučovacích hodin, ve kterých jsou studující uvedeni do tématu genderové rovnosti, seznámí se se základními pojmy (společenské role a normy, sociální instituce, gender, genderové stereotypy, diskriminace, rovné příležitosti, dvojí standard, sexismus ad.), souvislostmi a východisky. Důležitým výstupem programu jsou osvojené metody překonávání negativních vlivů genderových stereotypů v každodenním životě studujících. V první části se studující seznámí s pojmem společenská role, normy a instituce.

Program Zdravé partnerské vztahy bez násilí

#prevence_násilí #sexuální_výchova #SŠ #ZŠ

Program Zdravé partnerské vztahy bez násilí je prevencí závažného problému – genderově podmíněného násilí. Zaměřuje se proto na mezilidské, a zejména partnerské vztahy, důležitost komunikace a vzájemného respektu v rámci partnerství, respekt k různým identitám, schopnost rozpoznat násilí a vyhledat pomoc. Program je určen pro střední školy a gymnázia a 8. a 9. třídy základních škol. Program vznikl v rámci projektu Schools of Equality podpořeného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Vzdělávací program: Rovnost a participace

#SŠ #ZŠ

Program Rovnost a participace se soustředí na posilování aktivního občanství a kompetencí k utváření demokratické kultury. Zaměřuje se na kultivaci kompetencí směřujících k odhalování nerovností a schopnosti dané nerovnosti řešit s ohledem na inkluzivitu, rovnost a respekt k celé komunitě. Program čerpá z participativních metod a nenásilné komunikace, což studující vede k sebevědomému postoji s respektem k ostatním a odvaze vytvářet společnost tyto hodnoty respektující.

#SŠ workshopy

Workshop Bez násilí

#SŠ #ZŠ #prevence_násilí #identity #kyberšikana

Pro koho je wokrshop určen: studující druhých stupňů základních škol a středních škol Velikost skupiny: 10-30 osob Délka workshopu: 3 vyučovací hodiny offline nebo 1 vyučovací hodina online Cena workshopu: dočasně zdarma Workshop je prevencí šikany, partnerského a sexuálního násilí a homofobního násilí s důrazem na řešení kyberšikany. Studující se v něm naučí rozpoznávat násilné situace a komunikovat o nich a zjistí, jak a kde vyhledat pomoc pro sebe či své blízké.

#SŠ aktuality

Literární soutěž GENDERIÁDA

#SŠ

10. 3. 2022 — O nejlepší povídku, která přispívá k pochopení genderových nerovností nebo navrhuje jejich řešení. Zajímá vás genderová rovnost? Rádi*y píšete povídky? Zkuste to spojit dohromady a napište povídku, která v sobě obsahuje aspekty genderové (ne)rovnosti. Můžete kriticky nahlížet na současnou společnost nebo si představovat utopickou budoucnost - konkrétní téma je jen na vás. Hlavní je, aby povídka přispívala k pochopení genderových nerovností nebo navrhovala jejich řešení. Přijímáme prozaická díla, která nejsou delší než 10 normostran (18 000 znaků včetně mezer).