EduFéra

férově, citlivě, otevřeně

#prevence_násilí materiály

Nebojme se genderově citlivého vzdělávání

#SŠ #Dospělí #ZŠ #prevence_násilí

Školní prostředí a vzdělávací systém hrají významnou roli ve formování osobnosti člověka. Je proto důležité, aby i osoby působící ve formálním a neformálním vzdělávání podporovaly a aktivně rozvíjely potenciál všech studujících, a to bez ohledu na jejich genderovou identitu. K tomu dopomáhá tato krátká brožura informující o genderově citlivém vzdělávání a jeho cíli. Vznik publikace podpořila Rada vlády pro rovnost žen a mužů a Úřad vlády v rámci programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů na rok 2022.

Program Zdravé partnerské vztahy bez násilí

#prevence_násilí #sexuální_výchova #SŠ #ZŠ

Program Zdravé partnerské vztahy bez násilí je prevencí závažného problému – genderově podmíněného násilí. Zaměřuje se proto na mezilidské, a zejména partnerské vztahy, důležitost komunikace a vzájemného respektu v rámci partnerství, respekt k různým identitám, schopnost rozpoznat násilí a vyhledat pomoc. Program je určen pro střední školy a gymnázia a 8. a 9. třídy základních škol. Program vznikl v rámci projektu Schools of Equality podpořeného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Školka pro mě

#MŠ #prevence_násilí #práce_s_emocemi #identity #tělo

Pro koho je materiál určen: Předškolní děti Školka pro mě aneb Jak si užít školku zábavně a citlivě je ucelený materiál určený pro práci učitelek a učitelů a pečujících osob v mateřských školách, dětských skupinách a obdobných zařízeních předškolního vzdělávání. Je výsledkem více než roční práce NESEHNUTÍ. Předcházely mu stáže v zahraničí a konzultace s řadou zahraničních organizací, přenášení dobré praxe do českého prostředí i testování samotných aktivit s dětmi. Reaguje na témata, která jsme diskutovali s rodiči i na potřeby z praxe školek, které jsme sesbíraly*i.

Školka pro mě - tělo

#MŠ #prevence_násilí #tělo

Děti by již v raném věku měly být obeznámeny s koncepty soukromí a hranic, které se vážou k jejich tělu. Pokud jsou schopny popisovat vlastní tělo, otevřeně o něm mluvit, umí dát najevo, koho chtějí, a koho nechtějí ve své blízkosti, bude pro ně vymezení vlastních hranic mnohem snazší. Ve chvíli, kdy se dostanou do situace, kdy se jich někdo dotýká nevhodným způsobem nebo jen tak, že se jim to nelíbí, budou děti schopny vyhledat pomoc a přesně popsat, co se jim stalo.

Školka pro mě 2

#MŠ #prevence_násilí

Školka pro mě: jak si užít školku zábavně a ciltivě 2 z dílny NESEHNUTÍ je jedinečný materiál věnovaný předškolnímu vzdělávání v tématu tělesného bezpečí, tématu velmi významnému v procesu utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému. Šanon je plný praktických nápadů na aktivity, které mohou pomoci budovat a posilovat schopnost dětí chránit své osobní soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými. Jde o důležitý prvek v prevenci násilí.

#prevence_násilí workshopy

Workshop Bez násilí

#SŠ #ZŠ #prevence_násilí #identity #kyberšikana

Pro koho je wokrshop určen: studující druhých stupňů základních škol a středních škol Velikost skupiny: 10-30 osob Délka workshopu: 3 vyučovací hodiny offline nebo 1 vyučovací hodina online Cena workshopu: dočasně zdarma Workshop je prevencí šikany, partnerského a sexuálního násilí a homofobního násilí s důrazem na řešení kyberšikany. Studující se v něm naučí rozpoznávat násilné situace a komunikovat o nich a zjistí, jak a kde vyhledat pomoc pro sebe či své blízké.

#prevence_násilí aktuality